Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-07 20:11:46

Aktualności

Informacja w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziec.

Informacja o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku Uchwały nr XXXIV/216/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Rada Miejska w Ozimku Uchwałą Nr XXXIV/216/17 z dnia 27 lutego 2017 r. przyjęła dokument pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec”.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

                                                                                                                       z up. Burmistrza Ozimka

                                                                                                                               /-/ Jarosław Wita

                                                                                                                               Zastępca Burmistrza