Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-11-16 22:50:26

Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.02.01.2013.JM na zadanie pn. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start

 

znak postępowania: ZZP.271.02.01.2013.JM


DODANO OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 19.02.2013r.


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych

 na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu:

Indywidualizacja szansą na lepszy start


Numer ogłoszenia: 52022 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Krasiejowie                      w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start.
  2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  3. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkoły podstawowej dostosowanego do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Krasiejowie:

 

Część 1:  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II semestr 2012/2013; I grupa – 3 osoby – 30 godzin;

 

Część 2: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, II semestr 2012/2013, I grupa – 4 osoby – 30 godzin;

 

  1. W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z dyrektorem szkoły podstawowej oraz koordynatorem projektu,

2) przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start” dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu,

3) realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu,

4) przekazywania konspektu zajęć koordynatorowi projektu,

5) realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu,

6) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

7) wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania                         o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu,

8) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu,

9) zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie,

10)   bieżącego monitorowania  efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć,

11)   umożliwienia uczestnictwa rodziców w zajęciach, informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu),

12)   wystawienia opinii dla każdego ucznia dwa razy w semestrze nt. stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

13)   rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej)

14)   przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie,

15)   stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl

16)   informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

17)   informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,

18)   przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów,

19)   oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej,

20)   niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu,

21)   zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci – obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach.

22)   udostępniania całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie powadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi Szkoły, organowi kontrolującemu,

23)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

24)   Jednostce lekcyjnej (1 godz.) używanej w SIWZ dla zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, odpowiada czasowo - 60 minut.

 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)       bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,

2)       jakość i terminowość prowadzonych zajęć,

3)       szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,

4)       wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan,

5)       należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika. Inne dokumenty jakie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy: kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentów potwierdzających, że osoby realizujące zajęcia w ramach projektu posiadają kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów, 2) zmiany liczby godzin zajęć, 3) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 5) termin realizacji: w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację, wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ. 2. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:      

Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok. 100 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

15.02.2013 godzina 10:00

miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK