Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-08 08:24:14

Referaty

STANOWISKO DS. AUDYTU

Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy:

  1. Sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Burmistrzem.
  2. Realizacja zadań audytowych w celu wspierania Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
  3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego.
  4. Realizacja zadań doradczych na wniosek Burmistrza bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki.
  5. Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Burmistrza.
  6. Prowadzenie bieżących akt w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
  7. Prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
  8. Współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi.
  9. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.