Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.3/5.2019.KK z dnia 06.09.2019r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zakładu usługowo - produkcyjnego przy ul. Ciepłowniczej w Schodni" na terenie działek o nr ewid. 2142/500, 2143/500, 2144/500 km 2, obręb ew. 0126 Schodnia.

ZRGG. 6220.3/5.2019.KK                                                                             Ozimek 06.09.2019r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Pana Tomasza Pajączkowskiego, ul. Stanisława Spychalskiego 13/111, 45 – 716 Opole działającego z upoważnienia firmy Möhlenhoff Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 58, 46 – 040 Antoniów

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu usługowo – produkcyjnego przy ul. Ciepłowniczej w Schodni” na terenie działek o nr ewid. 2142/500, 2143/500, 2144/500 km 2, obręb ew. 0126 Schodnia.

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  • Internet
  • Data aktualizacji: 2019-11-13 15:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 611 569