Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie wydania decyzji ZRGG.6733.2.2019.PD dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej ziemnej 15kV od słupa 425/24/8 do stacji transformatorowej Grodziec Tartak - połączenie linii 15kV GPZ Bierdzany - Zakrzów - GPZ Dobrodzień z linią GPZ Ozimek - Zawadzkie (odgałęzienie Grodziec).

 

Ozimek, dnia 19 sierpnia 2019 r.

ZRGG.6733.2.2019.PD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 sierpnia 2019 roku Pana Dariusza Kolendy, reprezentującego Przedsiębiorstwo Handlowe Empiria Dariusz Kolenda Spółka Jawna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-223 przy ul. Witosa 6B, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie linii kablowej ziemnej 15kV od słupa 425/24/8 do stacji transformatorowej Grodziec Tartak – połączenie linii 15kV GPZ Bierdzany – Zakrzów – GPZ Dobrodzień z linią GPZ Ozimek – Zawadzkie (odgałęzienie Grodziec).

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole,

 

Wnioskodawca:          Pan Dariusz Kolenda, reprezentujący Przedsiębiorstwo Handlowe Empiria Janusz Kolenda Spółka Jawna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-223 przy ul. Witosa 6B,

 

Lokalizacja:                działki nr 124/12 karta mapy 2, 198/3, 185/5, 185/4, 185/1 karta mapy 4 , obręb Chobie,

 

 

Inwestycja:                 Budowa linii kablowej ziemnej 15kV od słupa 425/24/8 do stacji transformatorowej Grodziec Tartak – połączenie linii 15kV GPZ Bierdzany – Zakrzów – GPZ Dobrodzień z linią GPZ Ozimek – Zawadzkie (odgałęzienie Grodziec),

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 sierpnia 2019 roku.

 

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Chobie, Sołectwo Grodziec

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet
  • Data aktualizacji: 2019-12-08 13:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 904 033