Obwieszczenia 2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące sprawy nr ZRGG.6733.1.2019.PD z dnia 21.05.2019r.

Ozimek, dnia 9 lipca 2019 r.

ZRGG.6733.1.2019.PD

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczące sprawy nr ZRGG.6733.1.2019.PD z dnia 21.05.2019r.

 

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Zbigniewa Kaczor, reprezentującego firmę Zbigniew Kaczor Nadzór i Projektowanie z siedzibą w Opolu, 45-749, ul. Dworska 14, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, niniejszym zawiadamiam o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku graficznym w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowości Schodnia.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 2340/253, 2339/253, 2338/253, 2273/447, 2272/447, 1424/423, 1283/424, 1284/424, 2096/423, 2095/423 k.m. 2, obręb Schodnia.

 

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 9 lipca 2019 roku.

 

 

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRGG/PD/aa

 

  • Data aktualizacji: 2019-11-16 15:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 641 197