Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZGK. 6220.2.2019.KK z dnia 21.05.2019r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr OPO2501_C" na nieruchomości położonej w Ozimku działka nr ewid. 397/50 obręb ew. 0091 Ozimek.

ZRGG. 6220.2.2019.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 21.05.2019r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr OPO2501_C” na nieruchomości położonej w Ozimku działka nr ewid. 397/50 obręb ew. 0091 Ozimek.

 

Wnioskodawca: Andrzej Arendarski, ul. Radomska 2/11, 41 – 219 Sosnowiec.

Inwestor: P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzęduoraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 Burmistrz Ozimka

/-/  Jan Labus

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

Obwieszczono_28.05.2019r.

  • Data aktualizacji: 2019-12-12 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 954 597