Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.04.2018 z dnia 27.03.2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: Wymianie linii kablowej SN relacji: OSW 6 ? Dębska Kuźnia Zajazd, na działkach nr: 134/1, 134/4, 134/13 k.m.4, położonych w miejscowości Szczedrzyk, obręb Szczedrzyk.

Ozimek, dnia 27 marca 2019 r.

ZRG.6733.04.2018.JZ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 27 marca 2019 roku wydana została decyzja nr ZRG.6733.04.2018.JZ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: Wymianie linii kablowej SN relacji: OSW 6 – Dębska Kuźnia Zajazd

 

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 134/1, 134/4, 134/13 k.m.4, położonej w miejscowości Szczedrzyk, obręb Szczedrzyk.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

-Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek,

-Starostą Opolskim – Postanowienie GN.6124.101.2019.KS z dn. 25.02.2019 r.

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 marca 2019 roku

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRG/JZ/aa

 

 

  • Data aktualizacji: 2019-11-15 14:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 631 131