Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.4/10.2018.KK z dnia 11.03.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody w postaci studni wierconej o gł. 18,60 m, zlokalizowanej na działce nr 20/3, KM 3, obręb Biestrzynnik".

Ozimek 11.03.2019r.

ZGK. 6220.4/10.2018.KK                                       

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45 – 031

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia wody w postaci studni wierconej o gł. 18,60 m, zlokalizowanej na działce nr 20/3, KM 3, obręb Biestrzynnik”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Biestrzynnik.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Biestrzynnik (tablica ogłoszeń wsi Biestrzynnik)
  • Internet

 Obwieszczono:12.03.2019r.

  • Data aktualizacji: 2019-12-12 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 954 575