Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka ZRG.6733.04.2018.JZ z dnia 5 marca 2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: Wymianie linii kablowej SN relacji: OSW 6 ? Dębska Kuźnia Zajazd (gmina Chrząstowice) dotyczy: dz. nr: 134/1, 134/4,134/13, k.m. 4, obręb Szczedrzyk.

ZRG.6733.04.2018.JZ                                                                                                                                            Ozimek, dnia 5 marca 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.), w związku z wnioskiem firmy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanej przez pełnomocnika AKL ELEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 2/209, Pana Łukasza Wichlińskiego

z a w i a d a m i a m

 

o zakończeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Wymianie linii kablowej SN relacji: OSW 6 – Dębska Kuźnia Zajazd (gmina Chrząstowice)

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 134/1, 134/4, 134/13 k.m.4, położonej w miejscowości Szczedrzyk, obręb Szczedrzyk.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

 

Otrzymują:

 

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

 

  1.  Wnioskodawca: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, na ręce pełnomocnika: AKL ELEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 2/209, Pana Łukasza Wichlińskiego
  1.  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, 45-517 Opole, ul. Groszowicka 10
  1.   Starosta Opolski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 45-068 Opole, Ul. 1-go Maja 29,

  1.      Gmina Ozimek
  2.      ZRG/JZ/aa
  • Data aktualizacji: 2019-12-06 09:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 899 401