Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka ZRG.6733.04.2018.JZ z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: Wymianie linii kablowej SN relacji: OSW 6 ? Dębska Kuźnia Zajazd (gmina Chrząstowice) dotyczy: dz. nr: 134/1, 134/4,134/13, k.m. 4, obręb Szczedrzyk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  OZIMKA

 Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanej przez pełnomocnika AKL ELEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 2/209, Pana Łukasza Wichlińskiego

 z a w i a d a m i a m

 o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 Wymianie linii kablowej SN relacji: OSW 6 – Dębska Kuźnia Zajazd   (gmina Chrząstowice)

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:          AKL ELEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 2/209, Pana Łukasz Wichliński

 

Lokalizacja:                dz. nr 134/1, 134/4,134/13, k.m. 4, obręb Szczedrzyk

 

Inwestycja:     Wymiania linii kablowej SN relacji: OSW 6 – Dębska Kuźnia Zajazd  (gmina Chrząstowice)

 W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 stycznia 2019 roku.

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet
  • Data aktualizacji: 2019-11-15 14:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 631 553