Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.5.2019.KK z dnia z dnia 14.11.2019r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 46 - 040 Ozimek, ul. Rzeczna 16, działka nr 1278/92 obręb Antoniów".

ZRGG. 6220.5.2019.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 14.11.2019r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 46 – 040 Ozimek, ul. Rzeczna 16, działka nr 1278/92 obręb Antoniów”.

 

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, 46 – 040 Antoniów.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, 46 – 040 Antoniów.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzęduoraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Antoniów (tablica ogłoszeń wsi Antoniów)
  • Internet
  • Data aktualizacji: 2019-12-12 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 951 917