Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZZP.271.05.2013.JB na zajęcia na basenie dla uczniów czterech szkół z Gminy Ozimek w ramach projektu „ Szkoła pełna pomysłów”

Dodano ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZZP.271.05.2013.JB

dotyczy projektu „Szkoła pełna pomysłów”

                                                                                                                                        

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępniania obiektu krytej pływalni wraz
  z pomieszczeniami towarzyszącymi (zaplecze sanitarno szatniowe, natryski, suszarki, depozyt itp.) dla 19 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Antoniowie
  w celach rekreacyjnych
  oraz usługa udostępniania obiektu krytej pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi ( zaplecze sanitarno szatniowe, natryski, suszarki, depozyt itp.) i prowadzenia zajęć z nauki pływania przez osoby posiadające uprawnienia Instruktora Pływania:
 • dla 15 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Krasiejowie,
 • 13 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku
 • 10 uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Grodźcu

w dniach i godzinach określonych w harmonogramie (załączniknr1) w ramach projektu nr POKL.09.01.02-16-019/12-00 pn. „Szkoła pełna pomysłów” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 1. Ilość godzin przypadających na jeden cykl nauki pływania – 15 (jednorazowy pobyt na basenie obejmuje 1 godzinę zegarową). Nauka pływania dostosowana do potrzeb i umiejętności uczniów.
 2. Wykonawca udostępni odpowiednią ilość torów przeznaczonych na naukę pływania w stosunku do ilości dzieci.
 3. Wykonawca udostępni miejsca na basenie 19 uczniom Szkoły Podstawowej w Antoniowie w celu pobytu rekreacyjnego, włącznie z opieką ratownika oraz możliwością korzystania z wszelkich atrakcji basenu, tj. zjeżdżalni, gadżetów do pływania itp.  w wymiarze 2 godzin jednorazowego pobytu na basenie w łącznej ilość 30 godzin.
 4. Zapewnienia instruktorów pływania, posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, do prowadzenie nauki pływania.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć nauki pływania za właściwe zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w/w zajęć oraz ewentualne skutki ich niedopełnienia.
 6. Zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia przed godzinami zajęć stanu bezpieczeństwa miejsca prowadzenia zajęć.
 7. Wykonawca będzie współdziałać z Zamawiającym w celu właściwego
  i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć wymienionych
  w harmonogramie (załącznik nr 1) do umowy .
 9. Zamawiający zastrzega, by obiekt spełniał wszystkie standardy obowiązujące
  w krytych pływalniach.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości dzieci, a także godzin zajęć nauki pływania.
 11. Instruktorzy prowadzący zajęcia z nauki pływania nie będą podejmować żadnej dodatkowej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług.
 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość instruktorów do prowadzenia zajęć nauki pływania.
 13. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół sporządzony z zajęć nauki pływania uwzględniający ilość odbytych godzin i ilość uczestników na zajęciach.
 14.  Wykonawca na koniec nauki pływania przekaże uczestnikom zajęć dyplom ukończenia kursu nauki pływania.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  marzec 2013 - czerwiec 2014

 

IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przedłożyc ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta winna być: 
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / osobiście do Biura Podawczego znajdującego się  w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.02.2013r. do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty i oświadczeniem - zał. nr 4. Oferta powinna zostać dostarczona w szczelnie zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem „ Zajęcia na basenie. POKL.09.01.02-16-019/12-00 „Szkoła pełna pomysłów” do Biura Podawczego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 14 000 euro.

 

VI.   OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto - 100%
 2. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej
  w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:

 C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 14 000 euro oraz na tablicy ogłoszeń.

 

VIII.          DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Bachłaj – Inspektor ds. środków pomocowych pod numerem telefonu 77 46 22 833 oraz adresem email: j.bachlaj@ugim.ozimek.pl

 

IX.   ZAŁĄCZNIKI:

Harmonogram zajęć: załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 2,

Wzór umowy – załącznik nr 3.

Wzór oświadczenia – załącznik nr4

Załącznik nr 1 do umowy (EXCEL, 110,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-19 13:04 Liczba pobrań: 55

Pełne ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 215,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-19 13:58 Liczba pobrań: 69

ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego (WORD, 139,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-05 15:30 Liczba pobrań: 46

 • Data aktualizacji: 2019-12-16 07:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 54 990 111