Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie" Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2016-2017

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 31.05.2016r.

znak postępowania: ZP.271.01.2016.JM

 BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000,00 euro na zadanie pn:

 Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2016-2017

 
Numer ogłoszenia: 95588 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 800, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2016-2017.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka o łącznej powierzchni 160 744 m2 w następującym zakresie: a. Pielęgnacja trawników (utrzymanie wysokości do 10 cm ), co najmniej sześciokrotne koszenie (wraz z wywozem skoszonej trawy-najpóźniej następnego dnia po skoszeniu), b. pielęgnacja klombów, polegająca na odchwaszczaniu, dwukrotnym nawożeniu nawozami zgodnie z wymaganiami dla danego gatunku, uzupełnianiu korą, według potrzeb przycinaniu krzewów i drzew, niezbędnym podlewaniu oraz uzupełnianiu nasadzeń materiałem dostarczonym przez Zamawiającego w ilości do 50 szt. w roku 2016 i do 50 szt. w roku 2017 z pełną zaprawą dołów), c. dostarczenie i nasadzenie po 1200 szt. kwiatów jednorocznych w roku 2016 i w 2017 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i usunięcie ich jesienią, d. pielęgnacja krzewów i drzew iglastych, polegająca na wykonaniu niezbędnych cięć technicznych, sanitarnych i formujących zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, e. pielęgnacja krzewów i drzew liściastych, polegająca na wykonaniu niezbędnych cięć technicznych, sanitarnych i formujących, usuwaniu odrostów pniowych i korzeniowych drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, f. pielęgnacja żywopłotów - co najmniej czterokrotne cięcie, w tym jedno cięcie zimowe połączone z usuwaniem samosiewów, g. frezowanie pni do średnicy 60 cm w ilości 5 szt. w roku 2016 i 5 szt. w roku 2017, h. bieżące zgrabianie liści z terenów zieleni, i. podlewanie 8-10 razy nowo nasadzonych drzew szt. 100, klombów na powierzchni 2212 m² i kwiatów 1200 szt., j. prace transportowe (na bieżąco wykonywany wywóz liści, gałęzi i skoszonej trawy ), k. nadzór nad wycinką drzew. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej pielęgnacji i zobowiązany jest do usunięcia wynikłych szkód na własny koszt, 3. Dopuszcza się koszenie terenów zieleni tylko kosiarkami zbierającymi. 4. Dopuszcza się używania kos spalinowych na skarpach, przy drzewach, znakach, krawężnikach i słupach oraz miejscach trudno dostępnych. 5. Wykaz terenów zielonych objętych zakresem umowy przedstawia załącznik nr 1 do umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót harmonogramu wykonywania prac wymienionych w ust. 1. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego..

 II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ OZIMEK Nr rachunku 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 - na przelewie należy umieścić informację: Wadium - utrzymanie zieleni. 2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem z ofertą; 3) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypad¬ku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawione¬go przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewy-starczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego termino¬wego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 5) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obo¬wiązującym prawem. 4. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia wadium oraz zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonywał/wykonuje przynajmniej dwie usługi polegające na bieżącej pielęgnacji zieleni, każda obejmująca swoim zakresem w szczególności: koszenie trawników o powierzchni nie mniejszej niż 10ha, nasadzenie roślin, pielęgnację/przycinkę drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: kosiarka samojezdna zbierająca do kosza - min. sz. 2, kosiarka spalinowa zbierająca do kosza- min. szt. 2, kosa spalinowa - min. sz. 2, nożyce spalinowe do przycinania żywopłotu - min. szt. 2, samochód dostawczy - min. szt. 1, pojazd przystosowany do podlewania nasadzeń min. szt. 1.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ogrodnictwo/architektura krajobrazu/tereny zieleni oraz co najmniej 5 letnią praktykę zawodową - kierownik prac, co najmniej 3 osobami z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych, co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli uprawnienia do kierowania ruchem będzie posiadała jedna z osób wymienionych wyżej).

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru zawartego w części II SIWZ; 2) informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty, 3) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 4) gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami dotyczącymi w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - termin płatności faktury – 2

 IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi część III niniejszej SIWZ. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, b) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, c) zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu wzrost kosztów poniesionych na wykonanie zamówienia w stosunku do kosztów założonych w ofercie. d) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek strony umowy. Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga strona umowy wyrazi na to zgodę.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (pok. 222 II pietro).

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.04.2016 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. J. Dzierżona 4b,

46-040 Ozimek

(pok. Nr 20, parter).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ JAN LABUS

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79,19 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2016-04-18 14:41 Liczba pobrań: 22

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 656,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2016-04-18 14:41 Liczba pobrań: 37

częśćIII SIWZ - projekt umowy (WORD, 79,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2016-04-18 14:41 Liczba pobrań: 21

załącznik nr 1 - wykaz terenów zieleni (EXCEL, 59,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2016-04-18 14:42 Liczba pobrań: 34

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 183,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2016-05-31 15:33 Liczba pobrań: 45

 • Data aktualizacji: 2018-10-15 14:47
 • |
 • Licznik odwiedzin: 42 870 698