Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-02-25 16:19:14

Aktualności

Termin III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2017r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017r.

UWAGA! Mimo, że 30 września przypada w sobotę, termin opłat nie podlega przesunięciu na poniedziałek, ponieważ jest to termin prawa materialnego. W takim przypadku nie obowiązują przepisy art. 57 KPA o przesunięciu terminu.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b) ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu   w trzeźwości).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Ozimek lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ozimek BS Leśnica O/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.