Archiwum

Kliknij i zagłosuj na naszą stronę!

Rekrutacja do GZS

Rekrutacja do szkoły podstawowej

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po wniesieniu zgłoszenia przez rodzica dziecka.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Terminarz rekrutacji do Gminnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 3:
 • składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – do 31 marca 2016r.
 • składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikami przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – od 1 do 15 kwietnia 2016r.
 • postępowanie rekrutacyjne – od 16 kwietnia 2016r. do 21 kwietnia 2016r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26 kwietnia 2016r.
 • potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia – od 27 do 29 kwietnia 2016r. 
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 maja 2016r. 
 • składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikami przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – od 4 maja do 12 sierpnia 2016r.
 • postępowanie rekrutacyjne w postępowaniu uzupełniającym – do 16 do 18 sierpnia 2016r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym – 19 sierpnia 2016r.
 • potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym – od 23 do 26 sierpnia 2016r. 
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym – 31 sierpnia 2016r. 

Rekrutacja do gimnazjum

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły po wniesieniu zgłoszenia przez rodzica kandydata.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Terminarz rekrutacji do Gminnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 1.
 • składanie zgłoszeń przez rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły – do 31 marca 2016r.
 • składanie wniosków, o przyjęcie do gimnazjum wraz z załącznikami, przez rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – do 23 czerwca 2016r.
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu – od 24 do 28 czerwca 2016r.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i pozostałych dokumentów – od 29 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 18 lipca 2016 r. do godz. 12.00
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów – od 18 do 20 lipca 2016r.
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum – 21 lipca 2016 r. do godz. 12.00
 • postępowanie uzupełniające – od 25 lipca do 29 sierpnia 2016 r.

  


L.p.

Kryteria rekrutacyjne

Punkty

1

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w załączeniu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

5

2

Kandydat, którego rodzeństwo uczy się w GZS

5

3

Kandydat, dla którego GZS jest najbliższy miejscu zamieszkania

3

4

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie GZS lub GZS znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy

3

5

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców/opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe GZS

2

 

 • Data aktualizacji: 2016-08-03 06:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 370 440